Co nas czeka na rynku mieszkaniowym w 2023 roku?

Nastroje na rynku mieszkań w roku 2022 kształtowane  były głównie przez wybuch wojny na Ukrainie i wywołany nią niepokój, który spowodował obniżenie zainteresowania nabywaniem nowych mieszkań.

Od strony podażowej wzrost cen materiałów i usług budowlanych wpłynął na mniejszą liczbę rozpoczętych nowych inwestycji mieszkaniowych i zapowiada mniejszą podaż mieszkań w roku 2023, które dostępne będą na wyższym poziomie cenowym. 

Mieszkania na rynku wtórnym zawsze podążały za cenami mieszkań na rynku pierwotnym tak też dzieje się dziś, i prawdopodobnie trend ten będzie kontynuowany. Wydaje się, że wzrost cen na rynku wtórym jest nieunikniony. Można spodziewać się delikatnej stabilizacji poziomu cenowego przez pewien okres, natomiast zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym jest wciąż duże, a nowe inwestycje oferowane w roku 2023 do sprzedaży będą uwzględniać w sobie zwyżkę kosztów ich realizacji, co spowoduje dalsze, wyższe ceny mieszkań. Trudno zatem spodziewać się specjalnych zmian ‘in minus’ poziomu cen mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Dodatkowo, rynek wtórny będzie miał grupę klientów, którzy poszukują lokali o niższych cenach, a zwiększony popyt, przy małej podaży z rynku pierwotnego może spowodować zmniejszenie rozwarstwienia cenowego między tymi rynkami.

Wzrost inflacji i idący za tym wzrost  stóp procentowych oraz zaostrzona polityka kredytowa banków obniżyła dostępność kredytów i ograniczyła popyt na mieszkania do grupy nabywców posiadających odpowiedni zapas gotówki. Decyzje o tym, czy wynajmować mieszkanie, czy kupować będą zależeć od zasobności portfela klientów indywidualnych i w przypadku braku zdolności kredytowych, dla wielu klientów wynajęcie własnego mieszkania przynajmniej na najbliższy okres (być może do 2 lat) będzie jedynym rozwiązaniem. 

Ma to bezpośrednie przełożenie na rynek najmu lokali mieszkalnych, gdzie osoby nabywające mieszkania na  potrzeby własne, a nie posiadający zdolności kredytowej lub własnego zasobu kapitału zmuszeni będą do wynajmu mieszkań. Ta grupa klientów oraz duża liczba uchodźców z Ukrainy jest powodem wzrostu czynszów w Krakowie i jest prognostykiem ich dalszych wzrostów.

Warto wspomnieć o tym, że na rynku krakowskim lokali mieszkalnych pojawiło się dużo nowych mieszkań na rynku wtórnym udostępnionych do najmu, które wcześniej z różnych powodów nie były wystawiane do najmu. Tendencja tam miała swój początek w sytuacji z pierwszej połowy 2022 roku, gdy rynek został wręcz „wypompowany” z lokali przeznaczonych na najem, ze względu na zwiększony popyt ze strony uchodźców ukraińskich.

Najbliższa przyszłość uzależniona jest od czynników politycznych i gospodarczych, których w tym momencie nie da się jednoznacznie przewidzieć. W trudnych warunkach gospodarczych inwestowanie w nieruchomości stanowi atrakcyjną lokatę, tak więc na takich klientów nowo powstające inwestycje mogą liczyć.

Można przypuszczać, że zainteresowaniem zwiększonym zainteresowaniem będą się cieszyć mieszkania zlokalizowane w strefach podmiejskich, w przypadku Krakowa w powiecie krakowskim oraz wielickim, choć i tam ceny powoli zbliżają się do poziomu cen krakowskich.

Zbigniew Kostarczyk, REV

Rzeczoznawca majątkowy

CENY MIESZKAŃ NA RYNKU DEWELOPERSKIM 

W obliczu trwającego od szeregu lat wzrostu popytu na nieruchomości mieszkaniowe dotyczącego zarówno rynku wtórnego jak i pierwotnego, warto zastanowić się od czego zależy cena za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania nabywanego od dewelopera. Poniższe wynika z własnych obserwacji autora wpisu i informacji uzyskanych od uczestników pierwotnego rynku nieruchomości.

KOSZTY

Deweloperzy ustalając cenę sprzedaży wybudowanego przez siebie mieszkania wyrażoną w jednostkowej cenie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kierują się przede wszystkim kosztami przedsięwzięcia budowlanego, którego się podjęli. Podstawowymi kosztami jest zakup gruntu na którym powstaje inwestycja, a także koszty powstania obiektu budowlanego, tj. koszty materiałów budowlanych oraz robocizny wykonawcy prac budowlanych. 

Koszt zakupu 1 m2 mieszkania zależy niewątpliwie od cen kształtowanych przez rynek zarówno w ujęciu historycznym jak i oczekiwań przyszłych zmian. W obecnych warunkach niedoboru mieszkań i dużego zapotrzebowania mieszkaniowego oraz braku perspektywy na znaczne zmiany takiej sytuacji, mamy nadal do czynienia z rynkiem sprzedającego, który z dużą swobodą może kontrolować poziom cenowy nowobudowanych mieszkań. 

DEWELOPER – PRZEDSIĘBIORCA

Oprócz rynkowych cech wpływających na cenę zakupu mieszkania czynnikiem które należy wziąć pod uwagę jest indywidualna opinia dewelopera na temat realizowanego przedsięwzięcia i w pewnym stopniu uznaniowość w jego ocenie odnośnie atrakcyjności i wyjatkowych cech w zakresie m.in prestiżu lokalizacji lub standardu wykończenia. To daje  swobodę ustalenia ceny za dany lokal na wyższym poziomie w porównaniu z innymi ofertami na rynku.

Ustalana w procesie inwestycyjnym cena sprzedaży mieszkania wynika bezpośrednio z faktu, że deweloper jest przedsiębiorcą nastawionym na osiągnięcie zakładanego zysku, którego wielkość odzwierciedla poziom ponoszonego ryzyka i okresu zwrotu zainwestowanego kapitału. Nie ma tu wyraźnego znaczenia struktura własnościowa przedsiębiorstwa, czyli w skrócie ujmując wielkość i pozycja na rynku danego dewelopera. 

Równocześnie ze względu na dominującą pozycję przedsiębiorców prowadzących realizacje budowlane oraz niepisaną umowę między działającymi na rynku deweloperami, wykonawcy nie będą zwiększać swojej konkurencyjności względem innych deweloperów kosztem zmniejszenia potencjalnego zysku z inwestycji.

Poziom zwrotu z inwestycji zależy od tego czy deweloper posługuje się tylko środkami własnymi czy korzysta z zewnętrznego źródła finansowania. W przypadku inwestowania wyłącznie ze środków własnych deweloper nie jest pod presją szybkiej sprzedaży, co zmniejsza skłonność do negocjacji lub obniżania cen oferowanych na rynku. Jeśli natomiast środki dewelopera pochodzą z kredytu wówczas przedsiębiorcy zależy na tym aby szybko zrealizował w pełni inwestycję i osiągnął zaplanowany zysk, tj. wybudował, uzyskał decyzję pozwolenia na użytkowanie mieszkań i niezwłocznie je sprzedał.

NEGOCJACJE

Aktualnie możliwość negocjacji nie jest powszechną praktyką deweloperów.  Ewentualne obniżki cen ofertowych nie są wysokie i zwykle kształtują się w okolicach 1% ceny ofertowej, co na rynku lokali mieszkalnych rynku podkrakowskiego wynosi około 4000 – 5000 zł. W zależności od podejścia, wielkości i pozycji dewelopera na rynku, sprzedający na rynku pierwotnym zamiast obniżać cenę jest skłonny do zaoferowania innych benefitów w ramach przedstawianej oferty. W związku z tym bardziej prawdopodobna jest możliwość wynegocjowania przez nabywcę wykonania dodatkowej usługi w ramach ceny sprzedaży w postaci dodatkowego elementu wyposażenia lokalu np. gniazda elektrycznego do ładowania samochodu elektrycznego na miejscu postojowym lub innego elementu wyposażenia lokalu według indywidualnych ustaleń. 

Możliwości negocjacji różnią się wyraźnie w przypadku  większych deweloperów, którzy nie będą aż tak skorzy do ustępstw w porównaniu z mniejszymi wykonawcami. Ponownie powodem takiego stanu jest wspomniany wcześniej duży popyt na mieszkania oraz  duża liczba zainteresowanych ustawiających w kolejce kilku chętnych do nabycia tego samego lokalu. 

DOBRA (?) PERSPEKTYWA

Powyższe daje podstawę do twierdzenia, że w najbliższym czasie nie czeka nas zmiana trendu i to nadal oferujący mieszkania na rynku będą decydować o poziomie ich cen, a rozsądne podejście budujących nowe mieszkania i racjonalne podejście do osiąganego zysku daje szansę na ograniczenie nadmiernych wzrostów cenowych nowych mieszkań i powstania bańki nieruchomościowej.

RYNEK GRUNTÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO

Rok 2020 na rynku nieruchomości gruntowych w powiece krakowskim odznaczył się wzrostem liczby transakcji. W porównaniu z rokiem 2019 przyrost ten wyniósł około 16% i dotyczył w głównej mierze gruntów budowlanych (ok. 19% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim).

W sektorze gruntów budowlanych obserwujemy kontynuację wzrostu zainteresowania gruntami budowlanymi w obszarach położonych poza granicami administracyjnymi Krakowa z zauważalnym wzrostem średniej ceny transakcyjnej. Ze względu na specyfikę poszczególnych gmin powiatu krakowskiego zmian te rozkładały się w zróżnicowany sposób. Natomiast w odniesieniu do gruntów rolnych, w skali powiatu można mówić o systematycznym od 2018 wzroście zainteresowania, z równoczesną stabilizacją lub, w przypadku niektórych gmin, nieznacznym spadkiem średniej ceny transakcyjnej.

Największy wzrost cen transakcyjnych gruntów budowlanych odnotowały gminy, w których ceny jednostkowe wynosiły poniżej 100 zł/m². Świadczyć to może o dalszej ekspansji zainteresowania  inwestorów gminami o mniejszym stopniu zurbanizowania

Najbardziej zauważalny wzrost (22%) odnotowała gmina Skała, głownie dzięki zainteresowaniu deweloperów działkami o pow powyżej 0,10 ha, za ceny jednostkowe dwukrotnie wyższe od średniej gminy (powyżej 120-150 zł /m² przy średniej na poziomie 73zł/m²).

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca może się pochwalić wzrostem na poziomie około 8% oraz wysokimi obrotami (prawie 200 transakcji), za sprawą aktywności deweloperów kupujących działki o powierzchniach w zakresie 0,2-0,5 ha, w cenach 90-120 zł/m² – to jest za ceny wyższe od średniej obecnej i średnich historycznych dla tej gminy.

Wrażenie robią również wyniki osiągnięte w gminie Słomniki, w której średnia cena transakcyjna odnotowała wzrost 15%, a na obrót złożyło się ponad 100 zawartych transakcji, których cena tylko w pojedynczych przypadkach przekraczała 100 zł/m².

Grono gmin o średniej cenie transakcyjnej poniżej 100 zł/m² opuszczają po zeszłorocznych spadkach Świątniki Górne ze wzrostem średniej ceny o 12%. Ten wzrost jest efektem transakcji gruntami inwestycyjni o pow  0,2-0,4 ha i cenach blisko 200 zł/m². Najdroższa transakcja w tej gminie dotyczyła zakupu gruntu o powierzchni 0,43 ha we Wrząsowicach za cenę 840 tyś. zł

Cenami pozostały na niezmienionym poziomie w gminach Jerzmanowice Przeginia i Krzeszowice, natomiast spadek (6-8%) odnotowano w Iwanowicach i Czernichowie. Największy spadek zaobserwowano w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, co tłumaczyć można przeważającym obrotem gruntami pod zabudowę zagrodową i siedliskową w gospodarstwach rolnych.

Najdroższe gminy, w których zanotowane zostały wzrosty średnich cen transakcyjnych w roku 2020 to gmina Zabierzów (wzrost średniej ceny o 15%), gdzie odnotowano najwyższą transakcję gruntem o powierzchni 0,29 ha w Balicach za 1 mln zł, a także

Wielka Wieś (wzrost średniej ceny o 5%), gdzie deweloper kupił grunt o pow. 0,14 ha w cenie jednostkowej ponad 400 zł. Najdroższa transakcja w tej gminie to 1,8 mln zł za grunt o pow 1,4 ha w Wielkiej Wsi.

W Mogilanach, po odnotowanych w roku 2019 przypadkach rekordowych cen jednostkowych w okolicach 500 zł/m², rok 2020 przyniósł średnie wzrosty cen o około 5% i najwyższe ceny transakcyjne na poziomie 350-380 zł/m² za działki o powierzchni do 0,1 ha w Libertowie, a za działki w okolicach 20 arów po ok 250 zł/m² w najlepszych lokalizacjach. Przy wzrostach średnich cen transakcyjnych w gminach Michałowice i Skawina (9% i 15), gminy Liszki i Zielonki wykazały stabilne ceny. Liderem pod względem wysokości średnich cen transakcyjnych pozostają Zielonki oraz Wielka Wieś (ceny na poziomie 180-190 zł/m²), dołączający do nich po zeszłorocznych wzrostach Zabierzów (184 zł/m²) i zaraz po nich Mogilany (170 zł/m²). Najniższe ceny średnie wykazała rolnicza gmina Igołomia Wawrzeńczyce oraz Słomniki.

Analiza gruntów o przeznaczeniu rolnym lub zieleni nieurządzonej wykazała stabilizację lub lekkie spadki średnich cen transakcyjnych, które nie miały jednak wpływu na ogólny obraz poziomu cen gruntów „niebudowlanych” w poszczególnych gminach. Nadal najwyższym poziomem cen wykazują się gminy położne w terenach o największej atrakcyjności lokalizacyjnej w pobliżu granic administracyjnych Krakowa: Zabierzów Zielonki, Wielka Wieś i Mogilany. Średnia cena transakcyjna w tych gminach przekracza 25 zł/m².

Gminy typowo rolnicze: Jerzmanowice Przeginia, Skała, Skawina i Czernichów znajdują się w środku rankingu ze średnią cena transakcyjną 5-10 zł’/m².

W zakresie średnich cen transakcyjnych pomiędzy powyższymi gminami znalazły się gminy o rosnącym popularności inwestycyjnej: Michałowice, Świątniki Górne, Liszki, Krzeszowice, Kocmyrzów Luborzyca.

Ich atrakcyjność wpływa na wzrost średniej ceny jednostkowej – często przekraczającej 10 zł/m².

W grupie gminy typowo rolniczych o najniższych średnich cenach transakcyjnych (poniżej 5 zł/m²) znalazły się: Słomniki, Iwanowice, oraz Igołomia Wawrzeńczyce.

Na coroczne wahania średnich cen transakcyjnych ma wpływ szczegółowy charakter gruntów i ich możliwości wykorzystania na cele budowlane. Ogólny poziom średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych znajdował się w okolicach 10% ceny gruntów budowlanych i pozostawał na niezmienionym poziomie w porównaniu od lat poprzednich.

Wyraźnie zauważalnym wpływem pandemii COVID-19 była zmiana aktywności kupujących grunty w powiecie krakowskim w poszczególnych kwartałach roku 2020. W porównaniu z latami ubiegłymi w których największa aktywność przypadała na I i II kwartał w roku 2020 transakcje kupna sprzedaży zawierane były najczęściej w kwartale III i IV.

Wnioski

 • Na terenie powiatu krakowskiego obserwujemy znaczny wzrost ilości transakcji oraz średnich cen transakcyjnych w większości gmin.
 • Zauważa się ciągły wzrost zainteresowania gruntami pod budownictwo mieszkaniowe w szczególności w obszarach coraz bardziej oddalonych od aglomeracji krakowskiej, przy jednoczesnym największym wzroście średniej cen w gminach najtańszych,
 • Obrót gruntami rolnymi utrzymuje się na względnie stałym poziomie z lekką deprecjacją cen średnich
 • Pomimo panującej pandemii nie zauważa się wyraźnego wpływu na poziom cenowy gruntów ani osłabienia obrotu nieruchomościami niezabudowanymi.

Wycena wartości udziałów w spółce jawnej

Wkład Założycielski Spółki

Wkłady rzeczywiście wniesione do spółki decydują także o udziale kapitałowym wspólników w majątku spółki, ponieważ to ich wartości odpowiada udział kapitałowy danego wspólnika. Zatem majątek spółki jawnej jest jej własnym majątkiem (jako odrębnego podmiotu prawa), a nie majątkiem wspólnym wspólników. W zamian za wniesione wkłady wspólnicy otrzymują udział kapitałowy w spółce, a z udziałami tymi związane są uprawnienia spółkowe.

Sąd Najwyższy w uchwale z 13 marca 2008 r. (sygn. III CZP 9/08) uchwalił, że jeżeli wkład w spółce cywilnej, przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku wspólnego małżonków – a został dokonany na majątek osobisty jednego z nich, do majątku małżonka żądającego podziału i niebędącego udziałowcem w spółce należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 k.s.h.) przy przyjęciu fikcji prawnej, że do tego wystąpienia doszło w dacie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej – w dacie orzeczenia rozwodu.

Znajdź biegłego ds. szacowania nieruchomości i przedsiębiorstw

Bilans Likwidacyjny

                Zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h. w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku spółki jest osobnym bilansem, a nie bilansem rocznym. Bilans, o którym mowa w art. 65 K.s.h., jest bilansem likwidacyjnym, przy którego sporządzaniu nie przyjmuje się tzw. zasady kontynuacji. W bilansie tym należy wartość majątku spółki ustalić nie według wartości bilansowej poszczególnych składników majątkowych, lecz według jego wartości dla przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę. Przy wycenie, stosownie do art. 29 ustawy o rachunkowości, nie może być stosowana zasada, że wartość zbywcza stanowi podstawę wyceny, jeśli nie jest wyższa od kosztu nabycia (wytworzenia).

“W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy, powołując się na art. 65 § 1 k.s.h., uznał roszczenie za usprawiedliwione. (…) Wynika stąd potrzeba uwzględnienia zarówno materialnych, jak i niematerialnych składników przedsiębiorstwa: wartości rynkowej poszczególnych praw należących do spółki, renomy firmy, lokalizacji, klienteli, jak również wzajemnych wierzytelności występującego wspólnika i spółki, w tym sum pobranych z kasy spółki jako zaliczki na poczet należnego wspólnikowi udziału w zysku. (…)”


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny
Dnia 6 kwietnia 2017 r. – Sygn. akt I ACa 341/16

Udział Kapitałowy Wspólnika

                Obowiązek ustalenia wartości udziału kapitałowego wspólnika na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia oznacza konieczność przeszacowania udziału kapitałowego wspólnika. W wyniku przeszacowania, o którym mowa, udział kapitałowy wspólnika może – w porównaniu z jego wartością początkową – ulec zwiększeniu (gdy wartość majątku spółki jest większa od wartości wszystkich wniesionych wkładów) lub zmniejszeniu (gdy wartość majątku spółki okaże się mniejsza od wartości wszystkich wniesionych wkładów). Z braku jakiejkolwiek wskazówki w ustawie należy przyjąć, że zwiększenie (zmniejszenie) udziału kapitałowego powinno być proporcjonalne do procentu pierwotnego udziału kapitałowego wspólnika w ogólnej wartości wszystkich udziałów kapitałowych.

Obliczony w podany sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Jedynie w przypadku, gdy wspólnik wniósł do spółki określone rzeczy tylko do używania, stosownie do art. 65 § 3 K.s.h. rzeczy te powinny być zwrócone temu wspólnikowi w naturze. Rzeczy te zwraca się w naturze w stanie, w jakim się znajdują w chwili zwrotu; spółka odpowiada jednak za pogorszenie przedmiotu wkładu ponad stopień wynikający z normalnego zużycia.

Udział W Zdarzeniach Przyszłych

Przepis art. 65 § 5 K.s.h. stanowi, że występujący wspólnik uczestniczy w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych. Chodzi tu o sprawy jeszcze niezakończone do dnia bilansowego, o którym mowa w art. 65 § 2 K.s.h. A zatem wspólnik, z którym dokonano rozliczenia na podstawie stanu rzeczy istniejącego w dniu bilansowym, uczestniczy nadal ekonomicznie w przedsięwzięciach kontynuowanych przez spółkę. Nie ma on jednak wpływu na ich prowadzenie. Może natomiast żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego (co do tych niezakończonych spraw). Może to oznaczać dla takiego wspólnika dodatkowe przysporzenie, ale równie dobrze, jeżeli kontynuowane przedsięwzięcie spółki okaże się niekorzystne, naraża byłego wspólnika na partycypację w stratach. Jak z powyższego wynika, zasady wyliczania udziału kapitałowego na podstawie art. 65 K.s.h. są szczegółowo wskazane zarówno w samym K.s.h., jak i zasadach sporządzania takiego bilansu, wskazanych w ustawie o rachunkowości.

Wartość Zbywcza

Zgodnie z powyższymi ustaleniami w bilansie będącym podstawą oznaczenia udziału kapitałowego na podstawie art. 65 k.s.h. aktywa i zobowiązania powinny być rozpoznane po „wartości zbywczej”, nie zaś zgodnie z prowadzoną przez spółkę polityką rachunkowości. Ustawodawca nie definiuje terminu “wartości zbywczej”, jednak należy przyjąć, że termin ten powinien być utożsamiany z wartością godziwą (rynkową), a zatem ustawodawca mówiąc o sporządzeniu bilansu rekomenduje do wyceny udziału kapitałowego wspólnika występującego podejście majątkowe, metodę skorygowanych aktywów netto. Oznacza to, że podejście porównawcze (rynkowe) czy też podejście dochodowe nie jest właściwe.

Szukasz pomocy w wycenie? Skontaktuj się z nami!

Wycena nieruchomości w Niemczech (cz. I)

Witaj! To pierwsza część szerokiego tematu wycena nieruchomości w Niemczech (położonych terenie Republiki Federalnej Niemiec), obejmującej podstawy prawne, metodykę i charakter warsztatu pracy rzeczoznawców majątkowych w Niemczech.

Wycena nieruchomości w Niemczech

Podstawą prawną wyceny nieruchomości położonych w Republice Federalnej Niemiec jest w szczególności prawo budowlane – Kodeks budowlany z dnia 23.06.1960 w wersji opublikowanej 3 listopada 2017 r. (Federalny Dz.U. I S. 3634), ze zmianami, zwany dalej „BauGB”.[Baugesetzbuch (BauGB) Ausfertigungsdatum: 23.06.1960, Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)]

Zgodnie z §192 BauGB w celu określenia wartości nieruchomości i sporządzenia innych wycen tworzy się samodzielnie, niezależne komisje ekspertów. Komisja ekspertów zbiera ceny transakcyjne, ocenia je i określa benchmarki wartości gruntów oraz inne dane potrzebne do wyceny. Inne dane wymagane do wyceny obejmują w szczególności:

 1. Stopy kapitalizacji
 2. Wskaźniki korekty wartości odtworzeniowej
 3. Współczynniki przeliczeniowe uwzględniające różny stopień wykorzystania budowlanego, a także
 4. Współczynniki porównawcze dla nieruchomości zabudowanych,

Źródłem przepisów prawa w wycenie nieruchomości w Niemczech jest także rozporządzenie w sprawie zasad ustalania wartości rynkowej nieruchomości (Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości – ImmoWertV) z dnia 19 maja 2010 r. (BGBl. I str. 639), ze zmianami [Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV], zwane dalej ImmoVert.

Zgodnie z § 2 ImmoWertV podstawą wyceny są powszechne zależności między wartościami na rynku nieruchomości w dniu oraz stan nieruchomości w dniu wyceny.. Należy wziąć pod uwagę przyszłe zmiany rozwojowe nieruchomości, takie jak przewidywalne inne wykorzystanie nieruchomości, jeżeli można je przewidzieć z wystarczającą pewnością w oparciu o konkretne fakty. Powszechne relacje wartości na rynku nieruchomości są określane przez całokształt okoliczności decydujących w dacie wyceny o kształtowaniu się cen nieruchomości w normalnych transakcjach rynkowych, takich jak: ogólna sytuacja gospodarcza, stan rynku kapitałowego, a także zmiany gospodarcze i demograficzne w regionie.

Równocześnie data stanu nieruchomości to moment, do którego odnosi się stan nieruchomości mający znaczenie dla wyceny. Odpowiada on dacie wyceny, chyba że stan nieruchomości w innym momencie jest decydujący ze względów prawnych lub innych.

Wycena nieruchomości w Niemczech dotyczy stanu nieruchomości określanego przez całokształt uwarunkowań prawnych i cech faktycznych nieruchomości, które mają wpływ na wartość rynkową, inne właściwości oraz lokalizację nieruchomości (cechy nieruchomości).

§ 8 (ImmoWertV) stanowi, iż do określenia wartości rynkowej stosuje się metodę wartości porównawczej (§15 ImmoWertV), w tym metodę określania wartości gruntu (§16 ImmoWertV), metodę wartości dochodowej (§17-20 ImmoWertV), metodę wartości odtworzeniowej (§§ 21-23 ImmoWertV) lub kilka z tych metod. Procedury należy dobierać w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości, biorąc pod uwagę zwyczajowe warunki normalnych transakcji handlowych i inne okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności dostępne dane. W procedurze wyceny bierze się pod uwagę rynkowy poziom wartości (dostosowanie rynkowe) oraz szczególne cechy nieruchomości podlegające ocenie, takie jak ekonomiczne starzenie się, ponadprzeciętny stan utrzymania, wady konstrukcyjne lub uszkodzenia konstrukcyjne, jak i odbiegający od rynkowego dochód z nieruchomości, które uwzględnione są poprzez rynkowe korekty wartości (obniżenie lub podwyższenie), lub w inny odpowiedni sposób odpowiadający normalnym transakcjom rynkowym.

Oprócz benchmarków ustalanych przez komisje ekspertów wartości gruntów w wycenie nieruchomości zastosowanie mają inne dane określane w szczególności na podstawie zebranych cen transakcyjnych. Należą do nich m.in.: szeregi wskaźników (§ 11 ImmoWertV), współczynniki przeliczeniowe (§ 12 ImmoWertV), współczynniki porównawcze dla nieruchomości zabudowanych (§13 ImmoWertV), a także rynkowe współczynniki korygujące i stopy kapitalizacji nieruchomości (§14 ImmoWertV):

 • Szeregi wskaźników
 • Współczynniki przeliczeniowe
 • Współczynniki porównawcze
 • Rynkowe współczynniki korygujące i stopy kapitalizacji nieruchomości mają uwzględniać powszechne zależności wartości rynkowych i obejmują w szczególności:
 • Czynniki korygujące wartość odtworzeniową
 • Czynniki korygujące wartości wynikające z matematyki finansowej dotyczące najmu lub działek wydzierżawionych, określające relację odpowiednich cen transakcyjnych do obliczonych matematycznie wartości odpowiadających im praw najmu lub dzierżawy.
 • Stopy kapitalizacji

W kolejnej części omówimy zostanie przykład szacowania wartości gruntu budowlanego położnego w jednej z miejscowości kraju związkowego Nadrenii – Północnej Westfalii.

Zapraszam!